Ppogoji poslovanja

 

DEL I. – PLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA POTROŠNIKE

Preambula
Člen I. – Splošne določbe
Člen II. – Sklenitev pogodbe o nakupu
Člen III. – Pravice in obveznosti prodajalca
Člen IV. – Pravice in obveznosti kupca
Člen V. – Dobavni in plačilni pogoji
Člen VI. – Kupnina
Člen VII. – Pridobitev lastništva in prehod nevarnosti škode na blagu
Člen VIII. – Reklamacijski postopek (odgovornost za napake, garancija, reklamacije)
Člen IX. – Varstvo osebnih podatkov
Člen X. – Odstop od pogodbe o nakupu
Člen XI. – Alternativno reševanje sporov
Člen XII. – Spletne datoteke cookie
Člen XIII. – Storitev Overjeno s strani kupcev
Člen XIV. – Končne določbe

DEL II. – SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA OSEBE, KI NISO POTROŠNIKI

Preambula
Člen I. – Splošne določbe
Člen II. – Sklenitev pogodbe o nakupu
Člen III. – Pravice in obveznosti prodajalca
Člen IV. – Pravice in obveznosti kupca
Člen V. – Dobavni in plačilni pogoji
Člen VI. – Kupnina
Člen VII. – Pridobitev lastništva in prehod nevarnosti škode na blagu
Člen VIII. – Reklamacijski postopek (odgovornost za napake, garancija, reklamacije)
Člen IX. – Varstvo osebnih podatkov
Člen X. – Odstop od pogodbe o nakupu
Člen XI. – Spletne datoteke cookie
Člen XII. – Storitev Overjeno s strani kupcev
Člen XIII. – Končne določbe

 

 

DEL I.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA POTROŠNIKE

Prodajalec:
Ime podjetja: Foxym.sk s.r.o.
Sedež: A. Mamateja 5147/14, 036 01 Martin
ID: 53 853 890
Davčna številka: 2121512382
Pravna oblika: s.r.o.
Registrirano: OR Okresné sudu Žilina, Oddelek: Sro, Vložek št. 77491/L
Zastopnik: Ing. Peter Rusnak
Elektronski naslov: info@foxym.sk
Telefonska številka: (+421) 0950 811 900
Poštni naslov: A. Mamateja 5147/14, 036 01 Martin
Spletna stran: https://foxym.si/
Naziv banke: Fio banka, a.s., podružnica banke
IBAN: SK89 8330 0000 0026 0200 1181
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Nadzorni organ: Inšpektorat SOI za regijo Žilina, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1

(v nadaljevanju “prodajalec”)

 

Preambula

Ti splošni pogoji (v nadaljevanju „Pogoji za potrošnike“) določajo pravice in obveznosti prodajalca in kupca – potrošnika (tudi kot „kupec“ ali „stranka“), ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, predmet od tega nakup in prodaja blaga na spletnem mestu prodajalca za e-trgovino.

 

Člen I.

Splošne določbe

1.1. Kupec v smislu tega I. DELA Splošnih pogojev za potrošnike pomeni potrošnika.

1.2. Potrošnik je potrošnik v smislu teh Splošnih pogojev za potrošnike v skladu z 2. čl a) zakona št. 250/2007 o varstvu potrošnikov fizična oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe ne deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti, zaposlitve ali poklica.

1.3. Za sklenitev kupoprodajne pogodbe in kasnejše izpolnjevanje pravic in obveznosti kupec kot potrošnik v smislu veljavne zakonodaje posreduje naslednje osebne podatke: ime, priimek, poštni naslov in naslov za izstavitev računa, številko mobilnega telefona, e- mail kontakt, po potrebi posreduje podatke: ID številka, TIN, TDV.

 

Člen II.

Sklenitev pogodbe o nakupu

2.1. Kupoprodajna pogodba je sklenjena z zavezujočo potrditvijo oz s sprejemom predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca v obliki izpolnjenega in oddanega naročila z obveznostjo plačila na spletni strani prodajalca (v nadaljevanju “naročilo”).

2.2. Zavezujoč sprejem ponudbe bo prodajalec izvedel z elektronskim sporočilom, poslanim ob odpremi naročila na elektronski naslov kupca, ki ga je vnesel ob izpolnjevanju naročila. Prodajalec prevzame naročilo šele, ko preveri dobavljivost blaga, veljavne cene in rok dobave blaga, ki ga zahteva kupec. Zavezujoč sprejem ponudbe, poslane po elektronski pošti, bo označen kot “Vaše naročilo je bilo poslano”.

2.3. Elektronsko sporočilo prodajalca, poslano na e-naslov kupca po oddaji njegovega naročila, označeno kot “Naročilo prejeto”, nima učinka zavezujočega sprejema ponudbe, tj. sklenitev kupoprodajne pogodbe, vendar je zgolj informativne narave. V primeru, da Prodajalec pred sklenitvijo pogodbe, t.j. pred pošiljanjem zavezujočega sprejema ponudbe kupcu pošlje predlog spremembe naročila, kupoprodajna pogodba v smislu tega predloga pa je lahko sklenjena le, če kupec sprejme tako spremenjeni predlog.

2.4. Zavezujoč sprejem predloga oz naročilo vsebuje podatke predvsem o: specifikaciji blaga kot predmeta kupoprodajne pogodbe, ceni blaga, kraju, kamor naj bo blago dostavljeno, načinu dostave blaga ipd.

 

Člen III.

Pravice in obveznosti prodajalca

3.1. Prodajalec je zlasti dolžan:

 1. po sklenitvi pogodbe t.j. po zavezujočem prevzemu naročila blago dostaviti kupcu v dogovorjeni količini, kvaliteti in roku ter ga pakirati oziroma opremiti za transport na način, ki je potreben za njegovo ohranitev in zaščito,
 2. zagotoviti, da je zadevno blago v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi Slovaške republike,
 3. izročiti kupcu (v elektronski ali fizični obliki) vse dokumente, potrebne za prevzem in uporabo blaga ter druge dokumente, ki jih predpisujejo veljavni pravni predpisi (npr. davčni dokument ipd.).

3.2. Prodajalec ima pravico do pravilnega in pravočasnega plačila kupnine za naročeno blago s strani kupca.

 

Člen IV.

Pravice in obveznosti kupca

4.1. Kupec je zlasti dolžan:

 1. prodajalcu plačati dogovorjeno kupnino, vključno s stroški dostave blaga,
 2. prevzeti naročeno ali plačano blago,

4.2. Kupec ima pravico dobaviti blago v količini, kakovosti in na mestu, za katerega se pogodbeni stranki dogovorita ob zavezujočem prevzemu naročila.

 

Člen V.

Dobavni in plačilni pogoji

5.1. Prodajalec ponuja blago po vzorcih, prikazanih v katalogih, ki se nahajajo na spletni strani prodajalca.

5.2. Prodajalec se zavezuje, da bo blago, ki je predmet sklenjene pogodbe, če se nahaja v internem skladišču, v najkrajšem možnem času (običajno 1-3 delovna dneva) od potrditve naročila, dostavil preko prevoznika. V primeru nepredvidenih okoliščin (višja sila) se rok dobave lahko podaljša. Prodajalec je dolžan o tem nemudoma obvestiti kupca po elektronski pošti. Cena za dostavo enega naročila na območju Slovenije je: DPD dostavno mesto – 2,99 €, Kurir na naslov – 4,99 €.

5.3. Kupec je dolžan blago prevzeti na mestu, ki je navedeno v naročilu kupca, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Po preteku 5 delovnih dni od dneva, ko je bil kupec dolžan prevzeti blago, ima prodajalec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe in blago prodati tretji osebi. V primeru, da kupec blaga ne prevzame ob prvi dostavi, kljub temu, da je bil dokazljivo vnaprej obveščen o kraju in času ter zahteva ponovno dostavo blaga, je dolžan plačati poleg stroški blaga in poštnine, stroški ponovne dostave blaga s plačilom z bančnim nakazilom vnaprej.

5.4. V primeru, da prodajalec kupcu zagotovi prevoz blaga na mesto, ki ga je kupec določil v kupoprodajni pogodbi, in je bil kupec o kraju in času dokazljivo vnaprej obveščen, je kupec dolžan prevzeti blago. osebno ali zagotoviti, da blago prevzame oseba, ki jo v primeru njegove odsotnosti pooblasti za prevzem blaga, določenega v kupoprodajni pogodbi. Šteje se, da je blago prejeto v skladu s točko 10.2. teh Pogojev za potrošnike.

5.5. Kupec je dolžan blago in embalažo takoj ob dostavi v prisotnosti prevoznika pregledati. Če kupec ugotovi, da je blago ali embalaža blaga mehansko poškodovano, je dolžan o tem obvestiti prevoznika. V primeru poškodbe blaga ali njegove embalaže ob prevzemu s strani kupca, je kupec dolžan sestaviti zapisnik o obsegu in naravi poškodbe blaga (zapisnik o poškodbah), katerega pravilnost potrdi ponudnik. prevoznik, takoj po prevzemu blaga. Na podlagi tako izdelanega zapisnika in izročenega prodajalcu lahko prodajalec po zaključenem škodnem primeru s prevoznikom zagotovi popust na blago, popravi nastalo škodo in v primeru nepopravljivih napak na blagu dobavi novo. blaga kupcu, ali pa postopati na drug zakonit način.

5.6. Kupec je upravičen v primeru nedobave blaga s strani prodajalca v roku, določenem v 5.2. Pogoji poslovanja potrošnika odstopi od kupoprodajne pogodbe in se prodajalec zavezuje kupcu vrniti že plačano kupnino.

5.7. Kupec lahko plača kupnino na način, ki ga izbere v naročilu med možnostmi: z nakazilom na račun prodajalca, z gotovino ob povzetju, s kreditno kartico (kartično plačilo posreduje plačilni prehod GoPay).

 

Člen VI.

Kupnina

6.1. Kupec je dolžan prodajalcu plačati s kupoprodajno pogodbo dogovorjeno kupnino blaga vključno s stroški dostave blaga (v nadaljevanju »kupnina«) z nakazilom na račun prodajalca, z gotovino ob povzetju na kraj dostave blaga ali s kreditno kartico.

6.2. Če kupec plača kupnino prodajalcu z brezgotovinskim nakazilom ali pologom na račun prodajalca, se za dan plačila šteje dan, ko je bila celotna kupnina nakazana na račun prodajalca.

6.3. Kupec je dolžan plačati kupnino za naročeno blago v roku po sklenjeni kupoprodajni pogodbi, najkasneje pa ob dostavi blaga.

6.4. Če kupec plača kupnino za naročeno blago v smislu sklenjene kupoprodajne pogodbe, lahko kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe in zahteva vračilo kupnine le v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi Slovaške republike.

 

Člen VII.

Pridobitev lastništva in prehod nevarnosti škode na blagu

7.1. Lastništvo naročenega blaga se prenese na kupca ob prevzemu na mestu dostave, ki je navedeno v naročilu kupca.

7.2. Nevarnost poškodbe blaga, ki je predmet sklenjene kupoprodajne pogodbe, preide na kupca v trenutku, ko prevzame blago od prodajalca oz. od njega pooblaščena oseba.

 

Člen VIII.

Reklamacijski postopek (odgovornost za napake, garancija, reklamacije)

8.1. Za napake na izdelku odgovarja prodajalec, kupec pa je dolžan pri prodajalcu brez odlašanja vložiti reklamacijo v skladu s tem reklamacijskim postopkom.

8.2. Za obravnavanje reklamacij veljajo ti Pogoji poslovanja za potrošnike.

8.3. Ta reklamacijski postopek velja za blago, ki je predmet pogodbe, sklenjene preko e-poslovanja na spletni strani e-poslovanja prodajalca.

8.4. V garancijskem roku ima kupec pravico do brezplačne odstranitve napake po predložitvi blaga, vključno z dodatki in dokazilom o nakupu. V primeru, da napake ni mogoče odpraviti, je prodajalec dolžan kupcu zamenjati blago z napako z novim. Če prodajalec blaga ne more zamenjati za novo, je dolžan kupcu vrniti celotno kupnino blaga.

8.5. Pritožbe prodajalec obravnava ob delavnikih osebno, telefonsko ali pisno. Če ima blago napako, ima kupec pravico do reklamacije v kateremkoli poslovalnici prodajalca v skladu s pogoji pogodbe. § 18 odst. 2 zakona št. 250/2007 zb. o varstvu potrošnikov in o spremembi zakona Slovaškega državnega sveta št. 372/1990 Zb. o prekrških s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju »zakon«) z dostavo blaga na sedež prodajalca ali na vnaprej dogovorjeno dostavno mesto DPD, skupaj s kopijo veljavnega potrdila o nakupu in izpolnjenim obrazcem za reklamacijo. Obliko obrazca bo določil prodajalec in bo objavljen na svoji spletni strani. Pritožbeni obrazec lahko prenesete TUKAJ (kliknite za prikaz pritožbenega obrazca). Kupec je dolžan v obrazcu natančno označiti vrsto in obseg napak na blagu. Postopek reklamacije blaga, ki ga je objektivno možno dostaviti prodajalcu, se začne z dnem, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 1. dostava izpolnjenega zahtevka,
 2. dostava zahtevanega blaga,
 3. dostava dokazila o nakupu.

V kolikor kupec pošiljko dostavlja po pošti ali špediterju, prodajalec priporoča zavarovanje pošiljke skupaj z blagom. Prodajalec ne prevzema blaga poslanega po povzetju. Prodajalec priporoča, da blago ustrezno zapakirate, da se med transportom ne poškoduje. Začetek reklamacijskega postopka je tudi dan vložitve reklamacije.

8.6. Kupec lahko reklamira v kateri koli poslovalnici prodajalca, kjer je možen sprejem reklamacije v zvezi s prodanim blagom ali pri pooblaščeni osebi. Navedena oseba lahko reklamacijo obravnava le ob izročitvi popravljenega izdelka, sicer bo reklamacijo posredovala v obravnavo prodajalcu.

8.7. Prodajalec ali pooblaščena oseba izda kupcu potrdilo o uveljavljanju reklamacije blaga v obliki elektronskega sporočila ali v drugi pisni obliki, v kateri je dolžan natančno navesti napake blaga. Prodajalec je dolžan ravnati v skladu s pravicami kupca iz odst § 622 in odst. § 623 civilnega zakonika.

8.8. Na podlagi odločitve kupca, katere njegove pravice v skladu s čl § 622 in odst. Uporablja se člen 623 civilnega zakonika, prodajalec ali pooblaščena oseba mora določiti način obravnavanja zahtevka v skladu z odstavkom § 2 pismo m) člena zakona (z izročitvijo popravljenega blaga, zamenjavo blaga, vračilom kupnine blaga, plačilom ustreznega popusta na ceno blaga, pisnim pozivom k prevzemu izvedbe ali njegovo utemeljeno zavrnitvijo) takoj, v zahtevnejših primerih najkasneje v 3 delovnih dneh od dneva vložitve reklamacije, v upravičenih primerih, predvsem če je potrebna kompleksna tehnična ocena stanja blaga, pa najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve reklamacije. zahtevek. Po določitvi načina obravnave reklamacije se reklamacija obravnava takoj, v utemeljenih primerih se lahko reklamacija obravnava naknadno; obravnava zahtevka pa ne sme trajati dlje kot 30 dni od dneva prijave zahtevka. Po poteku roka za obravnavanje reklamacije ima kupec pravico odstopiti od pogodbe oziroma ima pravico blago zamenjati za novo blago. O zaključku reklamacijskega postopka in o izidu reklamacije prodajalec kupca obvesti po elektronski pošti (e-pošta). V kolikor je kupec blago reklamiral v prvih 12 mesecih od sklenitve kupoprodajne pogodbe, lahko prodajalec reklamacijo obravnava tako, da jo zavrne le na podlagi strokovne ocene (v nadaljevanju strokovna ocena blaga). “). Ne glede na rezultat strokovne ocene prodajalec od kupca ne more zahtevati plačila stroškov strokovne ocene blaga ali drugih stroškov v zvezi s strokovno oceno blaga. Prodajalec je dolžan kupcu izročiti kopijo strokovne ocene, ki utemeljuje zavrnitev reklamacije, najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je bila reklamacija obravnavana.

8.9. V primeru, da je kupec blago reklamiral po 12 mesecih od sklenitve kupoprodajne pogodbe in jo je prodajalec zavrnil, je dolžan obravnavalec reklamacije v dokumentu o obravnavi reklamacije navesti, komu lahko kupec pošlje blago. strokovna ocena. Če kupec pošlje blago v strokovno oceno navedeni osebi, ki je navedena v reklamacijskem dokumentu, stroške strokovne ocene blaga, kot tudi vse druge s tem povezane stroške, nosi prodajalec, ne glede na rezultat izvedenca. ocenjevanje. Če kupec s strokovno oceno dokaže odgovornost prodajalca za uveljavljano napako na blagu, lahko reklamacijo uveljavlja ponovno; garancijski rok ne poteče v času strokovne ocene blaga. Prodajalec je dolžan kupcu v 14 dneh od dneva ponovne reklamacije povrniti vse stroške, ki jih je imel zaradi strokovne ocene blaga, kot tudi vse s tem povezane namensko nastale stroške. Ponovnega zahtevka ni mogoče zavrniti.

8.10. Kupci niso upravičeni do uporabe prodajalčeve garancije zlasti:

 1. če ne predložite dokazila o plačilu, dobavnice (ali računa),
 2. po izteku garancijske dobe blaga,
 3. mehanske poškodbe blaga, ki jih povzroči kupec,
 4. uporaba blaga v nezadovoljivih pogojih,
 5. nestrokovno ravnanje, servis ali zanemarjanje blaga,
 6. nestrokovno poseganje v blago s strani nepooblaščenih oseb,
 7. normalna obraba blaga (ali njegovega dela), ki nastane zaradi uporabe blaga.

8.11. Prodajalec je dolžan pritožbo obravnavati in reklamacijski postopek zaključiti na enega od naslednjih načinov:

 1. predaja popravljenega blaga,
 2. izmenjava blaga,
 3. vračilo kupnine blaga,
 4. s plačilom ustreznega popusta na ceno blaga,
 5. utemeljena zavrnitev zahtevka za blago.

8.12. Garancijska doba je 24 mesecev (če za posamezne primere ni določena drugačna garancijska doba) in začne teči od dneva prevzema blaga s strani kupca.

8.13. Garancijska doba se podaljša za čas, v katerem kupec blaga ni mogel uporabljati zaradi garancijskega popravila blaga.

8.14. V primeru menjave blaga za novo začne teči garancijska doba znova od prevzema novega blaga, vendar samo za novo blago.

8.15. Garancijska popravila, če je prišlo do garancijskega zahtevka, so brezplačna.

8.16. Če gre za odpravljivo napako, ima kupec pravico, da jo odpravi brezplačno, pravočasno in pravilno. Prodajalec je dolžan napako odpraviti brez nepotrebnega odlašanja.

8.17. Namesto odprave napake lahko kupec zahteva zamenjavo blaga, če pa gre za napako le na delu blaga, zamenjavo dela. Prodajalec lahko reklamacijo obravnava na ta način le, če s tem nima nesorazmernih stroškov glede na ceno blaga ali resnost napake.

8.18. Prodajalec lahko namesto odprave napake vedno zamenja artikel z napako z brezhibnim, če to ne povzroča večjih težav kupcu.

8.19. Če gre za napako na blagu, ki je ni mogoče odpraviti in onemogoča pravilno uporabo blaga kot blaga brez napake, ima kupec pravico zamenjati blago oziroma ima pravico odstopiti od pogodbe. Enako pravico ima kupec, če je napake mogoče odpraviti, vendar če kupec stvari ne more pravilno uporabljati zaradi ponovnega pojava napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak.

8.20. Če so ugotovljene druge nepopravljive napake, ima kupec pravico do primernega popusta na ceno blaga.

8.21. Obravnava reklamacij se nanaša samo na napake in pomanjkljivosti, ki jih kupec opiše v reklamacijskem obrazcu.

8.22. Če prodajalec reklamacijo reši z utemeljeno zavrnitvijo reklamacije, kupec pa meni, da napaka na blagu še vedno obstaja in ni odpravljena, lahko kupec uveljavlja pravico do odprave napake na blagu po sodni poti.

8.23. Blago ni možno zamenjati za drugo, če kupcu ne ustreza velikost, oblika, tip ipd.

 

Člen IX.

Varstvo osebnih podatkov

9.1. Prodajalec je sprejel ustrezne tehnične, organizacijske in kadrovske ukrepe, ki ustrezajo načinu obdelave osebnih podatkov, pri čemer je upošteval predvsem uporabljena tehnična sredstva, zaupnost in pomembnost obdelovanih osebnih podatkov ter obseg možnih tveganj, ki jih lahko motijo ​​varnost ali funkcionalnost njegovih informacijskih sistemov v skladu z zakonom št. 18/2018 Zb. o varstvu osebnih podatkov in uredbi GDPR po pravilih obdelave.

 

Člen X.

Odstop od pogodbe o nakupu

10.1. Kupec ima pravico, da v 14 dneh brez navedbe razloga odstopi od sklenjene kupoprodajne pogodbe pod pogoji, ki jih ureja Zakon št. 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo ali pogodbe, sklenjene izven poslovnih prostorov prodajalca ter o spremembi nekaterih zakonov (v nadaljevanju: Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga”). Kupec ima pravico v tem roku blago razpakirati in preizkusiti na podoben način, kot je to običajno pri nakupu v klasični “fizični” trgovini. Uporaba blaga in kasnejše vračilo blaga prodajalcu se ne moreta šteti za kupec lahko odstopi od pogodbe, katere predmet je dobava blaga, tudi pred potekom odstopnega roka od pogodbe.

10.2. Rok za odstop od pogodbe poteče po 14 dneh od dneva prevzema blaga. Šteje se, da je blago prejeto, ko kupec ali tretja oseba, ki jo kupec določi, blago prejme.

10.3. Kupec lahko pisno zaprosi za odstop od pogodbe s prodajalcem s pravilno izpolnjenim in podpisanim obrazcem za odstop od pogodbe.

– poslano po pošti na naslov prodajalca oz

– dokazljivo dostavljeno prodajalcu (npr. po elektronski pošti).

Obrazec za odstop od pogodbe lahko prenesete TUKAJ (kliknite za prikaz obrazca ); po sklenitvi pogodbe prodajalec kupcu na njegov elektronski naslov pošlje vzorec obrazca za odstop od pogodbe.

10.4. Odstopni rok se ohrani, če kupec pred iztekom odstopnega roka pošlje ali izroči prodajalcu pravilno izpolnjen in podpisan vzorec obrazca za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe. Pravilno izpolnjen in podpisan vzorec obrazca o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe mora vsebovati v njem zahtevane podatke najmanj:

– natančno specifikacijo blaga,

– datum naročila,

– ime in priimek potrošnika/potrošnikov,

– naslov potrošnika/potrošnikov,

– številko računa za vračilo kupnine,

– podpis potrošnika/potrošnikov.

10.5. Po odstopu od pogodbe bo prodajalec kupcu vrnil vsa opravljena plačila v zvezi s sklenitvijo pogodbe, predvsem kupnino, vključno s stroški dostave blaga do kupca. Prodajalec ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, če je kupec izbral drugačno vrsto dostave od najcenejše običajne dostave, ki jo ponuja prodajalec. Plačila bodo vrnjena kupcu brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je prodajalcu dostavljen izpolnjen vzorec obrazca za odstop od pogodbe. Njihovo plačilo bo izvedeno z bančnim nakazilom brez zaračunavanja drugih provizij. Plačilo za kupljeno blago bo kupcu plačano šele, ko bo vrnjeno blago dostavljeno nazaj na naslov prodajalca.

10.6. Kupec je dolžan blago skupaj s pripomočki, kot so navodila, garancijski list ali dokazilo o plačilu, poslati nazaj na naslov prodajalca ali fizično dostaviti na naslov prodajalca najkasneje v 14 dneh od dneva izročitve pravilno izpolnjenega in podpisan vzorec obrazca za odstop od pogodbe po pošti ali osebno izročiti prodajalcu. Šteje se, da je rok ohranjen, če kupec blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Če kupec blago pošilja po pošti, prodajalec priporoča zavarovanje blaga. Blago mora biti primerno zapakirano, da se med transportom ne poškoduje. Pošiljk z gotovino ob dostavi prodajalec ne sprejema.

10.7. Neposredne stroške vračila blaga krije kupec.

10.8. Kupec je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z njim na način, ki ni nujen za ugotavljanje narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga. Če kupec odstopi od pogodbe in prodajalcu izroči blago, ki je rabljeno in poškodovano ali nepopolno, ima prodajalec do kupca odškodninski zahtevek v višini vrednosti popravila blaga in vrnitve blaga v prvotno stanje oz. Prodajalec ima pravico od kupca zahtevati odškodnino. Če kupec prostovoljno ne plača odškodnine za škodo, ima prodajalec pravico zoper kupca vložiti tožbo za povrnitev nastale škode pri pristojnem sodišču.

10.9. V kolikor kupec odstopi od pogodbe, je tudi vsaka dodatna pogodba v zvezi s pogodbo, od katere je kupec odstopil, že na začetku razveljavljena.

10.10. Če kupec ne izpolni katere od svojih obveznosti, navedenih v tem členu X, odstop od kupoprodajne pogodbe ni veljaven in učinkovit in prodajalec kupcu ni dolžan vrniti vseh dokazljivo plačanih plačil; V tem primeru je prodajalec upravičen do povračila stroškov, povezanih s pošiljanjem blaga nazaj kupcu.

10.11. Prodajalec ima pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v primeru nezmožnosti izpolnitve kupoprodajne pogodbe v skladu s § 575 in nasl. civilnega zakonika. Nezmožnost izvedbe se lahko presoja v primerih, kot npr razprodaje proizvajalčevih zalog, nedobavljivosti proizvajalčevega blaga ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga, dogovorjenega v kupoprodajni pogodbi, ustavil proizvodnjo ali izvedel tako resne spremembe, da ni bilo mogoče izpolniti prodajalčevih obveznosti iz naslova kupoprodajne pogodbe ali zaradi višje sile, ali če tudi takrat, ko prodajalec ne zmore dostaviti blaga kupcu v roku ali po ceni, določeni s temi Splošnimi pogoji poslovanja za potrošnike. Prodajalec je dolžan o tem obvestiti kupca in mu v 14 dneh od sporočila o odstopu od pogodbe vrniti že plačano ceno za blago, dogovorjeno s kupoprodajno pogodbo, na način, kot je kupec plačal ceno. , razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. Prodajalec ima pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe tudi, če kupec blaga ni prevzel v 5 delovnih dneh od dneva, ko je bil kupec blaga dolžan prevzeti.

 

Člen XI.

Alternativno reševanje sporov

11.1. Kupec – potrošnik ima pravico, da se obrne na prodajalca z zahtevkom za povrnitev škode, če ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo pritožbo, ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice. Potrošnik ima pravico, da subjektu alternativnega reševanja spora poda predlog za začetek alternativnega reševanja spora (v nadaljevanju: predlog), če je Prodajalec na zahtevek za pravno sredstvo po prejšnjem stavku odgovoril negativno ali je nanj ne odgovori v 30 dneh od datuma njegovega pošiljanja. Subjekti alternativnega reševanja sporov so organi in pooblaščene pravne osebe v skladu s 3. členom zakona št. 391/2015 zb. o alternativnem reševanju potrošniških sporov, npr. Slovaška trgovinska inšpekcija, kupec – potrošnik pa ima pravico izbrati subjekt alternativnega reševanja potrošniških sporov, na katerega se bo obrnil.

11.2. Pri oddaji ponudbe kupec – potrošnik ravna v skladu z 12. členom zakona št. 391/2015 zb. o alternativnem reševanju potrošniških sporov. Z alternativnim načinom reševanja sporov se lahko rešuje spor med kupcem – potrošnikom in prodajalcem, ki izhaja iz potrošniške pogodbe oz. povezanih s potrošniško pogodbo. Vrednost spora, ki se rešuje z alternativnim reševanjem sporov, mora presegati znesek 20 EUR. Subjekt alternativnega reševanja spora lahko od kupca – potrošnika zahteva plačilo za začetek alternativnega reševanja spora; ta pristojbina ne sme preseči petih evrov vključno z davkom na dodano vrednost. Subjekt alternativnega reševanja sporov lahko zahteva plačilo takse hkrati s pošiljanjem obvestila o začetku alternativnega reševanja sporov.

11.3. Kupec – potrošnik je upravičen do uporabe platforme za spletno reševanje sporov (v nadaljevanju »RSO«) za reševanje svojih sporov v jeziku po lastni izbiri. Kupec – potrošnik lahko za alternativno reševanje spora uporabi platformo RSO, ki je dostopna na spletni strani: http://ec .europa.eu /consumers/odr/

Ob oddaji vloge na platformi RSO kupec – potrošnik izpolni elektronski obrazec za reklamacijo. Podatki, ki jih predloži, morajo zadostovati za določitev ustreznega subjekta za spletno alternativno reševanje sporov. Kupec – potrošnik lahko priloži dokumentacijo, ki utemeljuje svojo reklamacijo.

 

Člen XII.

Spletne datoteke cookie

12.1. Da bi zagotovili pravilno delovanje te spletne strani, včasih na vaši napravi shranimo majhne podatkovne datoteke, t.i piškotki. To je običajna praksa večine velikih spletnih mest. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletno mesto shrani v vaš računalnik ali mobilno napravo, ko brskate po njem. Zahvaljujoč tej datoteki spletna stran za določen čas shranjuje informacije o vaših dejanjih in nastavitvah (kot so prijavno ime, jezik, velikost pisave in druge nastavitve prikaza), tako da vam jih ob naslednjem obisku ni treba znova vnesti. ali brskate po njegovih posameznih straneh. Ta spletna mesta uporabljajo piškotke, da si zapomnijo uporabniške nastavitve, da bolje prilagodijo oglase interesom obiskovalcev in za bistvene funkcije spletnega mesta. Piškotke lahko nadzirate ali izbrišete po lastni presoji – za podrobnosti glejte aboutcookies.org. Izbrišete lahko vse piškotke, shranjene v vašem računalniku, in večino brskalnikov lahko nastavite tako, da preprečijo njihovo shranjevanje. Vendar pa boste v tem primeru morda morali ročno prilagoditi nekatere nastavitve vsakič, ko obiščete spletno mesto, nekatere storitve in funkcije pa morda ne bodo delovale. Uporabo piškotkov lahko nastavite s svojim internetnim brskalnikom. Večina brskalnikov samodejno sprejme piškotke v začetnih nastavitvah.

 

Člen XIII.

Storitev Overjeno s strani kupcev

13.1. Vaše zadovoljstvo z nakupom ugotavljamo z e-poštnimi vprašalniki v okviru programa Preverjeno s strani kupcev, v katerega je vključena naša e-trgovina. Pošljemo vam jih ob vsakem nakupu pri nas, razen če je v skladu s § § 62 zakona št. 351/2011 zb. o elektronskih komunikacijah, kot je bil spremenjen, ne boste zavrnili pošiljanja elektronske pošte za namene neposrednega trženja. Osebne podatke obdelujemo za namene pošiljanja vprašalnikov v okviru programa Preverjeno s strani kupcev na podlagi našega zakonitega interesa, ki sestoji iz ugotavljanja vašega zadovoljstva z nakupom pri nas. Za pošiljanje vprašalnikov, ocenjevanje vaših povratnih informacij in analizo našega tržnega položaja uporabljamo posrednika za obdelavo, ki je upravljavec portala Heureka.sk, kateremu lahko posredujemo podatke o kupljenem blagu in vaš e-poštni naslov za te namene. Pri pošiljanju e-poštnih vprašalnikov se vaši osebni podatki ne posredujejo nobeni tretji osebi za lastne namene. Pošiljanju e-poštnih vprašalnikov v okviru programa Customer Verified lahko kadar koli ugovarjate tako, da zavrnete nadaljnje vprašalnike s povezavo v e-pošti z vprašalnikom. V primeru vašega ugovora vam vprašalnika ne bomo več pošiljali.

 

Člen XIV.

Končne določbe

14.1. Če je kupoprodajna pogodba sklenjena v pisni obliki, mora biti vsaka sprememba le-te v pisni obliki.

14.2. Komunikacija med pogodbenima strankama bo potekala pretežno v obliki e-poštnih sporočil, oz po pošti.

14.3. Pogodbena razmerja, ki jih ti pogoji za potrošnike ne urejajo, urejajo ustrezne določbe civilnega zakonika, zakon št. 250/2007 zb. o varstvu potrošnikov, Zakon št. 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov in o spremembah nekaterih zakonov, Zakon št. 22/2004 Zb. o elektronskem poslovanju in drugih pravnih predpisih, ki urejajo razmerja med prodajalcem in potrošnikom.

14.4. Če kupec poda dokazljivo soglasje s temi Pogoji poslovanja za potrošnike in pošlje zavezujoče naročilo, se za sklenjeno kupoprodajno pogodbo uporabljajo ti Pogoji poslovanja za potrošnike, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

 

 

DEL II.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA OSEBE, KI NISO POTROŠNIKI

Prodajalec:
Prodajalec:
Ime podjetja: Foxym.sk s.r.o.
Sedež: A. Mamateja 5147/14, 036 01 Martin
ID: 53 853 890
Davčna številka: 2121512382
Pravna oblika: s.r.o.
Registrirano: OR Okresné sudu Žilina, Oddelek: Sro, Vložek št. 77491/L
Zastopnik: Ing. Peter Rusnak
Elektronski naslov: info@foxym.sk
Telefonska številka: (+421) 0950 811 900
Poštni naslov: A. Mamateja 5147/14, 036 01 Martin
Spletna stran: https://foxym.si/
Naziv banke: Fio banka, a.s., podružnica banke
IBAN: SK89 8330 0000 0026 0200 1181
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

(v nadaljevanju “prodajalec”)

 

Preambula

Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju tudi “Pogoji poslovanja za podjetnike”) določajo pravice in obveznosti prodajalca in kupca, ki je oseba, ki ni potrošnik (tudi “kupec”, “podjetnik”). ali »nakupni podjetnik«), ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, katere predmet je nakup in prodaja blaga na spletnem mestu elektronske trgovine prodajalca.

 

Člen I.

Splošne določbe

1.1. Kupec podjetnik je v smislu tega dela Pogojev poslovanja s podjetniki vsaka oseba, ki ni potrošnik. Kupec podjetnik je predvsem oseba, ki je vpisana v poslovni register; oseba, ki opravlja dejavnost na podlagi obrtnega dovoljenja; oseba, ki opravlja dejavnost na podlagi dovoljenja, ki ni obrtno dovoljenje po posebnih predpisih; fizična oseba, ki opravlja kmetijsko proizvodnjo in je registrirana v skladu s posebnim predpisom.

1.2. Naročnik ob oddaji naročila navede predvsem firmo, sedež (kraj poslovanja), ID številko, ID za DDV (oz. ID za DDV), podatke za izdajo računa, telefonsko številko in e-mail kontakt osebe. ki deluje v imenu podjetnika.

1.3. Naročnik je seznanjen in seznanjen, da se pogoji odstopa od pogodbe, garancije in sam postopek reklamacije, ki jih urejajo ti Pogoji poslovanja za podjetnike in podobno, razlikujejo od tistih v Pogojih poslovanja za potrošnike.

 

Člen II.

Sklenitev pogodbe o nakupu

2.1. Kupoprodajna pogodba je sklenjena z zavezujočo potrditvijo oz s sprejemom predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe s strani prodajalca v obliki izpolnjenega in oddanega naročila z obveznostjo plačila na spletni strani prodajalca (v nadaljevanju “naročilo”).

2.2. Zavezujoč sprejem ponudbe bo prodajalec izvedel z elektronskim sporočilom, poslanim ob odpremi naročila na elektronski naslov kupca, ki ga je vnesel ob izpolnjevanju naročila. Prodajalec prevzame naročilo šele, ko preveri dobavljivost blaga, veljavne cene in rok dobave blaga, ki ga zahteva kupec. Zavezujoč sprejem ponudbe, poslane po elektronski pošti, bo označen kot “Vaše naročilo je bilo poslano”.

2.3. Elektronsko sporočilo prodajalca, poslano na e-naslov kupca po oddaji njegovega naročila, označeno kot “Naročilo prejeto”, nima učinka zavezujočega sprejema ponudbe, tj. sklenitev kupoprodajne pogodbe, vendar je zgolj informativne narave. V primeru, da Prodajalec pred sklenitvijo pogodbe, t.j. pred pošiljanjem zavezujočega sprejema ponudbe kupcu pošlje predlog spremembe naročila, kupoprodajna pogodba v smislu tega predloga pa je lahko sklenjena le, če kupec sprejme tako spremenjeni predlog.

2.4. Zavezujoč sprejem predloga oz naročilo vsebuje podatke predvsem o: specifikaciji blaga kot predmeta kupoprodajne pogodbe, ceni blaga, kraju, kamor naj bo blago dostavljeno, načinu dostave blaga ipd.

 

Člen III.

Pravice in obveznosti prodajalca

3.1. Prodajalec je zlasti dolžan:

 1. po sklenitvi pogodbe, tj. po zavezujočem prevzemu naročila kupcu podjetniku blago dostaviti v dogovorjeni količini, kvaliteti in roku ter ga pakirati oziroma opremiti za transport na način, ki je potreben za njegovo ohranitev in zaščito,
 2. zagotoviti, da je zadevno blago v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi Slovaške republike,
 3. kupcu podjetniku dostaviti (v elektronski ali fizični obliki) vse dokumente, potrebne za prevzem in uporabo blaga ter druge dokumente, ki jih predpisujejo veljavni pravni predpisi (npr. davčni dokument, itd.).

3.2. Prodajalec ima pravico do pravilnega in pravočasnega plačila kupnine s strani kupca podjetnika za naročeno blago.

 

Člen IV.

Pravice in obveznosti kupca

4.1. Kupec podjetnik je dolžan zlasti:

 1. prodajalcu plačati dogovorjeno kupnino, vključno s stroški dostave blaga,
 2. prevzeti naročeno ali plačano blago,

4.2. Nabavnik ima pravico dobaviti blago v količini, kvaliteti, datumu in kraju, za katerega se pogodbeni stranki dogovorita v zavezujočem prevzemu naročila.

 

Člen V.

Dobavni in plačilni pogoji

5.1. Prodajalec ponuja blago po prikazanih vzorcih v katalogih, ki se nahajajo na spletni strani prodajalca.

5.2. Prodajalec se zavezuje, da bo blago, ki je predmet sklenjene pogodbe, če se nahaja v internem skladišču, v najkrajšem možnem času (običajno 1-3 delovna dneva) od potrditve naročila, dostavil preko prevoznika. V primeru nepredvidenih okoliščin (višja sila) se rok dobave lahko podaljša. Prodajalec je dolžan o tem nemudoma obvestiti kupca po elektronski pošti. Cena za dostavo enega naročila na območju Slovenije je: DPD dostavno mesto – 2,99 €, Kurir na naslov – 4,99 €.

5.3. Nabavnik je dolžan blago prevzeti na mestu, ki je navedeno v naročilu nabavnika, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. Po poteku 5 delovnih dni od dneva, ko je bil kupec podjetnik dolžan prevzeti blago, ima prodajalec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe in blago prodati tretji osebi. V primeru, da podjetnik ne prevzame blaga ob prvi dobavi, kljub temu, da je bil dokazljivo vnaprej obveščen o kraju in času ter zahteva ponovno dostavo blaga, je dolžan plačati poleg stroški blaga in poštnine, stroški ponovne dostave blaga s plačilom z bančnim nakazilom vnaprej.

5.4. V primeru, da prodajalec poskrbi za prevoz blaga do kupca-podjetnika na kraj, ki ga je kupec-podjetnik določil v kupoprodajni pogodbi, in je bil kupec-podjetnik o kraju in času dokazljivo vnaprej obveščen, je kupec dolžan plačati 100 eur. -podjetnik je dolžan blago prevzeti osebno ali zagotoviti, da blago prevzame oseba, ki jo pooblasti, v primeru, da v njegovi odsotnosti prevzame blago, določeno v kupoprodajni pogodbi. Šteje se, da je blago prejeto, ko kupec podjetnik ali tretja oseba, ki jo on določi, blago prevzame.

5.5. Kupec podjetnik je dolžan v prisotnosti prevoznika blago in embalažo pregledati takoj ob dostavi. V primeru, da kupec podjetnik ugotovi, da je blago ali embalaža blaga mehansko poškodovano, je dolžan o tem obvestiti prevoznika. V primeru poškodbe blaga ali njegove embalaže ob prevzemu s strani kupca je podjetnik dolžan sestaviti zapisnik o obsegu in naravi poškodbe blaga (poškodni zapisnik), katerega pravilnost bo potrdila prevoznik, takoj po prevzemu blaga.

5.6. Kupec podjetnik je upravičen v primeru nedobave blaga s strani prodajalca v roku iz 5.2. Po pogojih poslovanja in po podaji primernega roka za ponovno dobavo blaga odstopa od kupoprodajne pogodbe in se prodajalec zavezuje kupcu podjetniku vrniti že plačano kupnino.

5.7. Kupnino lahko kupec podjetnik plača na način, ki ga izbere v naročilu med možnostmi: z nakazilom na račun prodajalca, po povzetju, s kreditno kartico (kartična plačila posreduje plačilni prehod GoPay).

5.8. Prodajalec kupcu podjetniku ne odgovarja za zamudo pri dostavi blaga, ki je nastala zaradi kurirske službe (ali navedba napačnega naslova kupca podjetnika), za morebitno nedobavo blaga (krivda dobavitelja), za škodo, ki jo povzroči kurirska služba. na pošiljko, ki jo povzroči kurirska služba ali po pošti (v tem primeru je potrebno reklamacijo uveljavljati neposredno pri uslužbencu kurirske službe ali na pošti).

 

Člen VI.

Kupnina

6.1. Kupec je dolžan prodajalcu plačati s kupoprodajno pogodbo dogovorjeno kupnino blaga vključno s stroški dostave blaga (v nadaljevanju »kupnina«) z nakazilom na račun prodajalca, z gotovino ob povzetju na kraj dostave blaga ali s kreditno kartico.

6.2. Če kupec podjetnik plača kupnino prodajalcu z brezgotovinskim nakazilom ali pologom na račun prodajalca, se za dan plačila šteje dan, ko je bila celotna kupnina nakazana na račun prodajalca.

6.3. Podjetnik nabavnik je dolžan plačati kupnino za naročeno blago v roku po sklenjeni kupoprodajni pogodbi, najkasneje pa ob dostavi blaga.

6.4. Pristojbine in stroški, povezani z montažo in selitvijo blaga, niso vključeni v nakupno ceno blaga in prodajalec teh storitev kupcu ni dolžan zagotoviti.

6.5. Akcijske cene veljajo do odprodaje zalog, razen če je za določen izdelek navedeno drugače.

 

Člen VII.

Pridobitev lastništva in prehod nevarnosti škode na blagu

7.1. Lastništvo naročenega blaga preide na kupca podjetnika po celotnem plačilu kupnine.

7.2. Tveganje poškodbe blaga, ki je predmet sklenjene kupoprodajne pogodbe, preide na kupca podjetnika po celotnem plačilu kupnine naročenega blaga.

 

Člen VIII.

Reklamacijski postopek (odgovornost za napake, garancija, reklamacije)

8.1. Za napake ali pomanjkljivosti (v nadaljevanju tudi “napake”) blaga odgovarja prodajalec. Kupec podjetnik je dolžan brez odlašanja vložiti reklamacijo pri prodajalcu v skladu s tem reklamacijskim postopkom.

8.2. Za obravnavanje reklamacij s strani kupca podjetnika veljajo naslednji Pogoji poslovanja za podjetnike.

8.3. Reklamacijski postopek velja za blago, ki ga kupec podjetnik kupi pri prodajalcu preko spletnega mesta prodajalca.

8.4. Kupec podjetnik ima pravico uveljavljati garancijo pri prodajalcu samo za blago, ki ima napake, nastale po krivdi proizvajalca, dobavitelja ali prodajalca, je predmet garancije in je bilo kupljeno pri prodajalcu.

8.5. Kupec podjetnik je dolžan blago pregledati takoj po prejemu blaga. Če tega ne stori, ne more uspešno uveljavljati napak, ugotovljenih po tem pregledu; lahko uveljavlja zahtevke za napake, če dokaže, da je imelo blago te napake že ob prevzemu blaga. V tem primeru bo blago zamenjano.

8.6. V času trajanja garancije ima kupec podjetnik pravico vložiti reklamacijo, vendar šele po ali hkrati z dobavo reklamiranega blaga prodajalcu, vključno z

– njegove dodatke,

– dokumentacijo, navodila in druge dokumente, ki so bili potrebni za prevzem in uporabo blaga,

– z garancijskim listom, če ga je dostavil proizvajalec in

– dokazilo o plačilu blaga, ki je predmet pogodbe,

Obrazec za pritožbo lahko prenesete TUKAJ.

8.7. Reklamacije prodajalec obravnava ob delavnikih, osebno, telefonsko ali pisno na podlagi reklamacijskega obrazca, ki ga dostavi v prostore prodajalca. V tem primeru bo kupec podjetnik dostavil blago vključno s priborom po točki 8.6 skupaj s pravilno izpolnjeno in podpisano reklamacijo. teh Pogojev poslovanja za podjetnike. Kupec podjetnik je dolžan v reklamacijskem obrazcu natančno navesti vrsto in obseg napak na izdelku. Stroške prevoza reklamiranega blaga od kupca podjetnika do prodajalca plača kupec podjetnik. Poštnina in drugi stroški se v okviru reklamacijskega postopka ne vračajo. Prodajalec priporoča, da kupec, podjetnik, zavaruje pošiljko z reklamiranim blagom. Prodajalec ne prevzema blaga poslanega po povzetju. Blago mora biti primerno zapakirano, da se med transportom ne poškoduje.

8.8. Kupec podjetnik je dolžan napake ali napake na blagu brez nepotrebnega odlašanja reklamirati pri prodajalcu. Za obravnavo reklamacije kupca podjetnika ne velja 30 dnevni rok po Zakonu o varstvu potrošnikov. Rok za obravnavo reklamacij za poslovne kupce je 60 dni.

8.9. Kupec podjetnik nima pravice do uveljavljanja garancije za napake, s katerimi je bil prodajalec seznanjen ob sklenitvi pogodbe ali za katere je glede na okoliščine, v katerih je bila kupoprodajna pogodba sklenjena, moral vedeti.

8.10. Prodajalec lahko namesto odprave napake ali pomanjkljivosti vedno zamenja artikel z napako z brezhibnim, če to ne povzroča večjih težav kupcu.

8.11. Pravica do uveljavljanja garancije za predmet kupoprodajne pogodbe kupcu podjetniku preneha:

 1. če gre za blago, vključno s priborom, dokumentacijo, navodili in drugimi dokumenti, ki so bili potrebni za prevzem in uporabo blaga, garancijski list, če ga je dostavil proizvajalec in dokazilo o plačilu blaga, ki je predmet pogodbe, niso bili predloženi,
 2. neprijavljanje očitnih napak pri prevzemu blaga,
 3. po izteku garancijske dobe blaga,
 4. mehanske poškodbe blaga, ki jih povzroči kupec podjetnik,
 5. uporaba blaga v pogojih, ki zaradi vlažnosti, kemičnih in mehanskih učinkov ne ustrezajo naravnemu okolju za uporabo blaga,
 6. nestrokovno ravnanje, servis ali zanemarjanje blaga,
 7. poškodbe blaga zaradi čezmernega nakladanja ali uporabe v nasprotju s pogoji, navedenimi v dokumentaciji, splošnih načelih, tehničnih standardih ali varnostnih predpisih, veljavnih v Slovaški republiki,
 8. poškodbe blaga zaradi neizogibnih in/ali nepredvidljivih dogodkov,
 9. poškodbe blaga zaradi naključnega uničenja in nenamernega poslabšanja,
 10. nestrokoven poseg, poškodbe med transportom, poškodbe zaradi vode, požara, statične ali atmosferske elektrike ali druge višje sile,
 11. vmešavanje v blago nepooblaščene osebe,
 12. normalna obraba blaga (ali njegovega dela), ki nastane zaradi uporabe blaga.

Ni nujno, da so zgornje točke izpolnjene hkrati; pravica do uveljavljanja garancije za predmet kupoprodajne pogodbe kupcu podjetniku preneha, ko je izpolnjena vsaj ena točka.

8.12. Prodajalec je dolžan pritožbo obravnavati in reklamacijski postopek zaključiti na enega od naslednjih načinov:

 1. predaja popravljenega blaga,
 2. izmenjava blaga,
 3. vračilo kupnine blaga,
 4. s plačilom ustreznega popusta na ceno blaga,
 5. s pisnim pozivom k prevzemu izvajanja, ki ga določi prodajalec,
 6. utemeljena zavrnitev zahtevka za blago.

V primeru menjave blaga za novo začne teči garancijska doba znova od prevzema novega blaga, vendar samo za to novo blago.

8.13. Garancijska doba je 12 mesecev, razen če je kupec podjetnik seznanjen z drugačno garancijsko dobo za posamezne primere. Garancijsko obdobje urejajo garancijski pogoji proizvajalca v skladu z ustreznimi pogoji v skladu s trgovinskim zakonikom (§ 429 in naslednji). Garancijska doba se podaljša za čas, v katerem kupec podjetnik blaga ni mogel uporabljati zaradi garancijskega popravila blaga.

8.14. Postopek reklamacije blaga se začne z dnem, ko so izpolnjeni vsi pogoji po točki 8.6. teh Pogojev poslovanja za podjetnike hkrati, vključno z dostavo pravilno izpolnjenega in podpisanega reklamacijskega obrazca kupcu podjetniku.

8.15. Če gre za garancijsko napako, ki jo je mogoče odpraviti, bo blago popravljeno. Če popravilo ni možno in narava okvare ne onemogoča normalne uporabe, se lahko prodajalec in kupec dogovorita za primeren popust na ceno blaga. V primeru popusta naknadna reklamacija te napake ni mogoča.

8.16. Če je pogodba bistveno kršena z dobavo blaga z napakami v skladu s § 345 odst. 2. OZ lahko kupec podjetnik:

 1. zahtevati odpravo napak z dostavo nadomestnega blaga za blago z napako, dostavo manjkajočega blaga in zahtevati odpravo pravnih napak,
 2. zahtevati odpravo napak s popravilom blaga, če so napake popravljive,
 3. zahtevati razumen popust od nakupne cene ali
 4. odstopiti od pogodbe.

8.17. Izbira med trditvami, navedenimi v točki 8.16. teh Pogojev poslovanja za podjetnike pripada kupcu podjetniku le, če le-ta obvesti prodajalca v pravočasnem obvestilu o napakah oziroma brez nepotrebnega odlašanja po tem obvestilu. Uveljavljane terjatve kupec podjetnik ne more spremeniti brez soglasja prodajalca. Če pa se izkaže, da so napake na blagu nepopravljive ali da bi bili z njihovim popravilom povezani nesorazmerni stroški, lahko kupec podjetnik zahteva dobavo nadomestnega blaga, če zanj zahteva brez nepotrebnega odlašanja po obvestilu prodajalca. tega dejstva. Če prodajalec v primernem dodatnem roku ne odpravi napak na blagu ali če pred iztekom roka sporoči, da napak ne bo odpravil, lahko kupec podjetnik odstopi od pogodbe ali zahteva ustrezen popust od pogodbe. kupnina.

8.18. Če kupec podjetnik ne sporoči izbire svoje terjatve v roku iz točke 8.17. teh Pogojev poslovanja za podjetnike, uveljavlja zahtevke iz naslova napake blaga kot v primeru manjše kršitve pogodbe.

8.19. Če je pogodba z izročitvijo blaga z napako kršena v neznatni meri, lahko kupec podjetnik zahteva bodisi izročitev manjkajočega blaga in odpravo drugih napak na blagu bodisi popust od kupnine. Dokler kupec podjetnik ne uveljavlja popusta od kupnine ali odstopi od pogodbe, je prodajalec dolžan manjkajoče blago dostaviti in odpraviti pravne napake na blagu. Ostale napake je dolžan po lastni izbiri odpraviti s popravilom blaga ali z dobavo nadomestnega blaga; vendar pa izbrani način odprave napak ne sme povzročiti nesorazmernih stroškov podjetnika kupca.

8.20. Če kupec podjetnik zahteva odpravo napak na blagu, ne more pred potekom dodatnega primernega roka, ki ga je za to dolžan dati prodajalcu, uveljavljati drugih zahtevkov iz naslova napak na blagu, razen odškodninskega zahtevka, če ni drugače dogovorjeno.

8.21. Dokler kupec ne določi dodatnega primernega roka po prejšnji točki ali uveljavlja popust od kupnine, lahko prodajalec kupca podjetnika obvesti, da bo napake v določenem roku odpravil. Če kupec podjetnik po prejemu tega obvestila prodajalca ne obvesti o svojem nestrinjanju brez nepotrebnega odlašanja, ima to obvestilo za posledico določitev roka po točki 8.20. teh Pogojev poslovanja za podjetnike.

8.22. Če prodajalec ne odpravi napak na blagu v roku iz točke 8.20. ali 8.21. teh Pogojev poslovanja za podjetnike lahko kupec podjetnik uveljavlja popust od kupnine ali odstopi od pogodbe, če prodajalcu sporoči svojo namero o odstopu od pogodbe ob določitvi roka po točki 8.20 ali v razumnem roku. obdobje do odstopa od pogodbe. Izbrane terjatve kupec podjetnik ne more spreminjati brez soglasja prodajalca.

8.23. Za namene teh Pogojev poslovanja s podjetniki je kršitev pogodbe bistvena, če je stranka, ki krši pogodbo, ob sklenitvi pogodbe vedela ali je bilo to takrat razumno predvideti, ob upoštevanju namen pogodbe, ki je izhajal iz njene vsebine ali iz okoliščin, v katerih je bila pogodba sklenjena, da druga stranka ne bo zainteresirana za izpolnjevanje obveznosti pri taki kršitvi pogodbe. V primeru dvoma se domneva, da kršitev pogodbe ni bistvena.

8.24. Obravnava reklamacije se nanaša samo na napake, navedene v reklamacijskem obrazcu.

8.25. Pravica kupca podjetnika do uveljavljanja napake na blagu je izčrpana, ko je uveljavil svojo pravico in od prodajalca zahteval odpravo napake na blagu po teh Pogojih poslovanja za podjetnika in ne glede na izid postopka. reklamirati, ni več upravičen ponovno za isto edinstveno napako (ne gre za napako iste vrste) reklamacijo uveljaviti večkrat. V primeru, da Prodajalec prekine reklamacijski postopek kot utemeljeno zavrnitev reklamacije, napaka na izdelku pa objektivno obstaja in ni odpravljena, lahko kupec podjetnik uveljavlja pravico do odprave napake na izdelku po sodni poti.

 

Člen IX.

Varstvo osebnih podatkov

9.1. Prodajalec je sprejel ustrezne tehnične, organizacijske in kadrovske ukrepe, ki ustrezajo načinu obdelave osebnih podatkov, pri čemer je upošteval predvsem uporabljena tehnična sredstva, zaupnost in pomembnost obdelovanih osebnih podatkov ter obseg možnih tveganj, ki jih lahko motijo ​​varnost ali funkcionalnost njegovih informacijskih sistemov v skladu z zakonom št. 18/2018 Zb. o varstvu osebnih podatkov in uredbi GDPR po pravilih obdelave.

 

Člen X.

Odstop od pogodbe o nakupu

10.1. Prodajalec ima pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v primeru nezmožnosti izpolnitve kupoprodajne pogodbe. Nezmožnost izvedbe se lahko presoja v primerih, kot npr razprodaje proizvajalčevih zalog, nedobavljivosti proizvajalčevega blaga ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga, dogovorjenega v kupoprodajni pogodbi, ustavil proizvodnjo ali izvedel tako resne spremembe, da ni bilo mogoče izpolniti prodajalčevih obveznosti iz naslova kupoprodajne pogodbe ali zaradi višje sile ali če tudi takrat, ko prodajalec vloži vse napore, ki jih je mogoče pošteno zahtevati, ne more dobaviti blaga kupcu podjetniku v roku ali po ceni, določeni s temi Pogoji poslovanja za podjetniki itd. Prodajalec je dolžan o tem obvestiti kupca podjetnika in mu v 14 dneh od sporočila o odstopu od pogodbe vrniti že plačano ceno za blago, dogovorjeno s kupoprodajno pogodbo, na način, kot ga je kupec podjetnik plačal. ceno, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. Prodajalec ima pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe tudi, če

– če kupec podjetnik ni prevzel blaga v 5 delovnih dneh od dneva, ko je bil kupec podjetnik dolžan prevzeti blago, ali

– če kupec podjetnik ne plača celotne kupnine v 5 delovnih dneh po zapadlosti.

10.2. Podjetnik nabavnik lahko odstopi od kupoprodajne pogodbe po VIII. teh Pogojev poslovanja za podjetnike in na podlagi določil zakona št. 513/1991 Zb. Trgovski zakonik.

 

Člen XI.

Spletne datoteke cookie

11.1. Da bi zagotovili pravilno delovanje te spletne strani, včasih na vaši napravi shranimo majhne podatkovne datoteke, t.i piškotki. To je običajna praksa večine velikih spletnih mest. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletno mesto shrani v vaš računalnik ali mobilno napravo, ko brskate po njem. Zahvaljujoč tej datoteki spletna stran za določen čas shrani informacije o vaših dejanjih in nastavitvah (kot so prijavno ime, jezik, velikost pisave in druge nastavitve prikaza), tako da vam jih ob naslednjem obisku ni treba znova vnašati. ali brskate po njegovih posameznih straneh. Ta spletna mesta uporabljajo piškotke, da si zapomnijo uporabniške nastavitve, da bolje prilagodijo oglase interesom obiskovalcev in za bistvene funkcije spletnega mesta. Piškotke lahko nadzirate ali izbrišete po lastni presoji – za podrobnosti glejte aboutcookies.org. Izbrišete lahko vse piškotke, shranjene v vašem računalniku, in večino brskalnikov lahko nastavite tako, da preprečijo njihovo shranjevanje. Vendar pa boste v tem primeru morda morali ročno prilagoditi nekatere nastavitve vsakič, ko obiščete spletno mesto, nekatere storitve in funkcije pa morda ne bodo delovale. Uporabo piškotkov lahko nastavite s svojim internetnim brskalnikom. Večina brskalnikov samodejno sprejme piškotke v začetnih nastavitvah.

 

Člen XII.

Storitev Overjeno s strani kupcev

12.1. Vaše zadovoljstvo z nakupom ugotavljamo z e-poštnimi vprašalniki v okviru programa Preverjeno s strani kupcev, v katerega je vključena naša e-trgovina. Pošljemo vam jih ob vsakem nakupu pri nas, razen če je v skladu s § § 62 zakona št. 351/2011 zb. o elektronskih komunikacijah, kot je bil spremenjen, ne boste zavrnili pošiljanja elektronske pošte za namene neposrednega trženja. Osebne podatke obdelujemo za namene pošiljanja vprašalnikov v okviru programa Preverjeno s strani kupcev na podlagi našega zakonitega interesa, ki sestoji iz ugotavljanja vašega zadovoljstva z nakupom pri nas. Za pošiljanje vprašalnikov, ocenjevanje vaših povratnih informacij in analizo našega tržnega položaja uporabljamo posrednika za obdelavo, ki je upravljavec portala Heureka.sk, kateremu lahko posredujemo podatke o kupljenem blagu in vaš e-poštni naslov za te namene. Pri pošiljanju e-poštnih vprašalnikov se vaši osebni podatki ne posredujejo nobeni tretji osebi za lastne namene. Pošiljanju e-poštnih vprašalnikov v okviru programa Customer Verified lahko kadar koli ugovarjate tako, da zavrnete nadaljnje vprašalnike s povezavo v e-pošti z vprašalnikom. V primeru vašega ugovora vam vprašalnika ne bomo več pošiljali.

 

Člen XIII.

Končne določbe

13.1. Za razmerja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo ustrezne določbe gospodarskega zakonika.

13.2. Ti Pogoji poslovanja za podjetnike začnejo veljati za kupca podjetnika, ko ta pošlje zavezujoče elektronsko naročilo z obveznostjo plačila, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

 

V mestu Martin (Slovaška), 31.10.2022